จงขับไล่ความกลัวออกไปและแสวงหาพระเยซูเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ (Cast aside all fears and seek Jesus with all their hearts)

นับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่มิใช่พิธีมหาบูชาขอบพระคุณหลังจากการแพร่ระบาด ที่ได้จัดขึ้น ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน สำหรับการรวมตัวกันของวัยรุ่นชาวอิตาลีกว่า 80,000 คน โดยสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศอิตาลี เพื่อสวดภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2022 ภายใต้หัวข้อ “ตามเรามา” (Follow me)….

ผู้สูงอายุต้องได้รับความรักและความเคารพ (Elderly must be loved and honoured)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนโอกาสการเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากเกิดการแพร่ระบาด ทรงเรียกร้องให้บรรดาคนหนุ่มสาวได้ให้ความสำคัญ และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากบรรดาผู้สูงอายุ และผู้คนในช่วงวัยต่าง ๆ ….

ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!)

ให้เราชนะทุกสิ่งด้วยสันติสุขของพระคริสตเจ้า (May we be won over by the peace of Christ!) เมื่อวันอาทิตย์ปัสกาที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีมหาบูชาขอบพระคุณ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร หลังจากนั้นทรงอวยพรชาวโรมและชาวโลก (Urbi et Orbi) ท่ามกลางแสงแดดในเช้าฤดูใบไม้ผลิที่สดชื่นและเย็นสบาย ต้นไม้และดอกไม้กว่า 40,000 ต้น จากการบริจาคของคนจัดดอกไม้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้คนจำนวนกว่า 100,000 คน อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากการแพร่ระบาด

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen)

ขอให้เราได้เห็น,ได้ยิน,และประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (May we see, hear, proclaim that Jesus is Risen) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมพิธีตื่นเฝ้าปัสกา เมื่อวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2022 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน พร้อมกับผู้แสวงบุญจำนวน 5,000 คน….

พร้อมกับพระเยซูไม่มีคำว่าสายเกินไป กับพระองค์สิ่งต่างๆไม่มีคำว่าสูญสิ้น (With Jesus, it is never too late. With Him, things are never over)

#พร้อมกับพระเยซูไม่มีคำว่าสายเกินไป #กับพระองค์สิ่งต่างๆไม่มีคำว่าสูญสิ้น (With Jesus, it is never too late. With Him, things are never over) เนื่องจากพระเจ้ารอคอยให้อภัยเราด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีมหาบูชามิสซาและแห่ใบลาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นการจัดพิธีกรรมกลางแจ้งครั้งแรกที่มีผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากหลังจากการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้น ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ….

เทววิทยาแห่งการถวายมนุษยชาติแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (Theological significance of Act of Consecration)

บาทหลวงสเทฟาโน่ เชชชิน คณะฟรังซิสกัน (Fr. Stefano Cecchin, OFM) ประธานสถาบันการศึกษานานาชาติเรื่องพระแม่มารีย์ของสันตะสำนัก ได้อธิบายเทววิทยาเกี่ยวกับการถวายประเทศรัสเซียและยูเครนของพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมาว่า “สันติภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากพระเป็นเจ้าเสมอ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับดวงหทัยของพระนางมารีย์ ซึ่งพระนางทรงรักพระเป็นเจ้ามากที่สุด”

พยายามมองให้ชัดและพูดอย่างอ่อนหวาน (Strive to see clearly and speak charitably)

หลายครั้งที่เรามองดูข้อบกพร่องของผู้อื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเราเอง แต่เรากลับไม่เคยพิจารณาถึงตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไร เราคิดว่าตัวของเราเองทำถูกต้องเสมอ ในขณะที่ผู้อื่นทำไม่ดีหรือทำผิดตลอดเวลา หรือมองความไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคม ในพระศาสนจักร และในโลกของเรา โดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือออกไปช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้น การกระทำแบบนี้เท่ากับเรากำลังมืดบอดกับตัวเอง พระเยซูเจ้าจึงเตือนเราให้พิจารณาถึงตัวของเราเองก่อนที่จะไปตำหนิผู้อื่น….

จงหว่านเมล็ดพืชแห่งความดีงาม (Sow seeds of goodness) เพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความรอดพ้นสำหรับตัวเองและผู้อื่น

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกสารถึงบรรดาคริสตชนทั่วโลก โอกาสเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2022 โดยนำข้อความมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 6 ข้อ 9 – 10 ที่ว่า “อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคน โดยเฉพาะแก่พี่น้องผู้ร่วมความเชื่อของเรา” ….

การฟังเป็นสิ่งสำคัญของการสื่อสาร (Listening is essential for dialogue)

….ดังที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ว่า “ความเชื่อเกิดมาจากการฟัง” (รม 10:17) การฟังยังสอดคล้องกับความสุภาพของพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองด้วยการตรัส และโดยการฟังมนุษย์ทุกคนที่ได้สนทนาหรือภาวนาถึงพระองค์ มนุษย์ถูกเรียกให้ “ปรับตัวและเต็มใจฟัง” เมื่อพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้มาสู่พันธสัญญาแห่งความรัก โดยพื้นฐานแล้ว การฟังเป็นมิติแห่งความรัก…..

ดวงตาของหัวใจช่วยทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน (One sees well only with the heart)

…ท่ามกลางสังคมที่มืดบอดเพราะมองไม่เห็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น อคติ ได้แยกผู้ที่อ่อนแอที่สุดออกไปจากสังคม พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มองเห็นผู้คนและสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยหัวใจ…