ครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่เราเรียนรู้ที่จะรัก (the family is the first place where we learn to love)

….ครอบครัวจึงเป็นสถานที่แห่งการพบปะ การแบ่งปัน การออกจากตนเองเพื่อที่จะต้อนรับผู้อื่น และยืนเคียงข้างกันและกัน ในความเป็นจริงอันหลากหลาย และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน…..

ผู้สูงอายุแสดงให้เราเห็นความอ่อนโยนของพระเจ้า (The elderly show us the tenderness of God)

ความอ่อนโยนที่สามารถเห็นได้นี้ เป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าจะสวมกอดพวกเราแต่ละคนอย่างไร….

พระตรีเอกภาพปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา (Holy Trinity revolutionizes our way of life)

โอกาสสมโภชพระตรีเอภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศน์สอนว่า “พระตรีเอกภาพไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาเทววิทยา แต่เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา”…

พระศาสนจักรเป็นดังคาราวานแห่งความเป็นพี่น้องในการเดินทางร่วมกัน (The Church is a ‘caravan of brothers’ on a journey)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้มีไว้สำหรับพันธกิจที่เรากระทำ ดังเช่นพระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา และบรรดาศิษย์ได้ออกไปประกาศข่าวดี เช่นเดียวกับในทุกวันนี้ โลกของเราก็กำลังรอคอยอยู่ข่าวสารแห่งความรักนี้อยู่ เป็นข่าวดีแห่งอิสระเสรีภาพและสันติสุข….

โลกต้องการคำมั่นสัญญาเพื่อการศึกษาใหม่ (World needs a new education pact)

…บรรดานักการศึกษารู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึก ในฐานะนักการศึกษา คุณทราบดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเริ่มต้นจากมโนธรรม มิฉะนั้นมันจะเป็นเพียงส่วนหน้าที่ผิวเผินเท่านั้น และพวกคุณรู้ดีว่า พวกคุณไม่สามารถทำงานนี้ได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันใน “พันธมิตรทางการศึกษา” ซึ่งรวมถึงครอบครัว ชุมชน และกลุ่มพระศาสนจักรต่าง ๆ…

การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ (To be a teacher is to live a mission)

… “เราไม่ได้สอนในสิ่งที่รู้ แต่สิ่งที่เราเป็น” เราถ่ายทอดไปยังผู้อื่นในสิ่งที่อยู่ภายในของเรา การเติมเต็มความรู้ให้กับผู้อื่นอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ การให้การศึกษาคือการถ่ายทอดชีวิต การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ….

ความงดงามแห่งความผูกพันที่ผูกมัดจากรุ่นสู่รุ่น (The beauty of bonds that unite generations)

…. หากคนหนุ่มสาวได้เปิดหัวใจของพวกเขาด้วยความกตัญญู ในสิ่งที่พวกเขาได้รับมาจากคนรุ่นก่อน และผู้สูงอายุก็ยอมเปิดตัวเองสู่สิ่งใหม่ ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ก็จะทำให้พระพรของพระเจ้าบังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา …

นักการศึกษาที่แท้จริงจะต้องเดินเคียงข้าง,รับฟัง,และเสวนากับนักเรียน (A true educator accompanies, listens and dialogues)

การเดินเคียงข้างนี้ คือการจับมือเดินไปกับเขา การรับฟัง และเสวนา (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) กับพวกเขา ไม่หวาดกลัวจนเกินไป และไม่รอคอยแต่อย่างอย่างเดียวจนไม่ได้ทำอะไรเลย นี่คือการศึกษาของมนุษย์ การศึกษาที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า สนับสนุนการเติบโต และช่วยเหลือพวกเขา….

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์…สุดยอดชีวิตคริสตชน by KamsonBKK.com

ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า สู่พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ บนทางแห่งกางเขนของพระองค์… สู่การกลับคืนพระชนมชีพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ จัดทำโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รวบรวมเรื่องราว “ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” โดยเริ่มจาก…

พระเมตตาของพระเยซูเจ้านำเราไปสู่ความทุกข์ทรมานของผู้อื่น (Divine Mercy opens us to suffering of others)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงคำพูดของพระเยซูเจ้าจำนวน 3 ครั้งกับบรรดาศิษย์ว่า “สันติสุขจงอยู่กับท่าน” หลังจากทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว คำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง 1) พระเมตตาของพระเจ้าที่นำสันติสุขมาให้คริสตชน 2) การอภัยบาป และ 3) ทรงช่วยเหลือเราในยามยากลำบากของชีวิต….