บอร์ด พระเป็นเจ้า…กำลังเสด็จมา

ภายนอกที่ดูสวยงาม นั่นก็คงเป็นเพียงเครื่องหมายภายนอก แต่ภายในใจจิตใจต่างหากที่จำเป็นยิ่งกว่าที่จะต้องตกแต่งด้วยคุณค่าแห่งความดี เพื่อรอคอยการเสด็จลงมาบังเกิดของ “พระเป็นเจ้า” …

บอร์ด ปีพิธีกรรม

พระศาสนจักรได้กำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด หนึ่งปีกับพระเยซู

ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด ตามดาวข่าวดี

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดินทางไปพร้อมกับ “โหราจารย์ทั้ง 3” เพื่อติดตาม “แสงดาวแห่งเบธเลเฮม” ที่จะนำพวกท่านไปพบกับ “แสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์” บนเส้นทาง 4 สัปดาห์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บอร์ด 20 คุณค่าพระวรสาร “คำสอนของพระเยซูเจ้า”

หาก “ข่าวดี” นำมาซึ่งความสุข และความจริง เช่นนั้น “คุณค่าแห่งความดี” ก็คือ ส่วนหนึ่งของคุณค่าพระวรสาร ที่ผู้ได้ฟัง ได้อ่านจะสามารถนำไปปฏิบัติ และให้เกิดคุณความดีโดยรวม และความดีนี้จะนำพาไปสู่ชีวิตนิรันดร…

บอร์ดเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ปี ค.ศ. 2021

เทียนทั้ง 5 เล่มมีความหมายอย่างยิ่ง ในการเฝ้ารอ “พระเยซูคริสตเจ้า” องค์พระผู้ช่วยให้รอด … มิใช่เพียงเทียนที่จุด แต่ต้องเป็นชีวิตที่จุดตัวเองในคุณธรรมทั้ง 4 เพื่อ “คริสต์มาส” จะได้มีความหมายอย่างสมบูรณ์ในชีวิตเรา….

คลิปการสอน – เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณครูชญานิน วิบูลย์อรรถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

คลิปการสอน – เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องไตรยางศ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูเอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความรัก

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความรัก ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่”

เกม – พระเยซูเจ้าทรงสอนเป็นเรื่อง “อุปมา”

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราได้ยิน หรือได้อ่านจากพระคัมภีร์ในหลาย ๆ ตอน เราจะพบว่า พระเยซูเจ้าทรงสอนเป็น “เรื่องอุปมา” เพื่อผู้ที่มาฟังพระวาจาของพระองค์ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ….