แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19

ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจึงต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

วจนพิธีกรรม สมโภชพระคริสตสมภพ

พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นความหมายของคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองกันทุกปี การมาร่วมกันในโอกาสนี้จึงเป็นการนำพระพร ความสุข ความยินดี ของพระเยซูกุมาร มาแบ่งปันกัน…

สื่อคำสอน เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาส

เกมสนุก ๆ เกี่ยวกับ การประสูติของพระเยซูเจ้า จาก แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลองเล่นกันดูนะ…ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการประสูตขององค์พระผู้ไถ่ไปด้วยกัน….

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์

การเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่ง ที่เด็กๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง …

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความชื่นชมยินดี

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความชื่นชมยินดี ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต

บอร์ด พระเป็นเจ้า…กำลังเสด็จมา

ภายนอกที่ดูสวยงาม นั่นก็คงเป็นเพียงเครื่องหมายภายนอก แต่ภายในใจจิตใจต่างหากที่จำเป็นยิ่งกว่าที่จะต้องตกแต่งด้วยคุณค่าแห่งความดี เพื่อรอคอยการเสด็จลงมาบังเกิดของ “พระเป็นเจ้า” …

บอร์ด ปีพิธีกรรม

พระศาสนจักรได้กำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด หนึ่งปีกับพระเยซู

ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด ตามดาวข่าวดี

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดินทางไปพร้อมกับ “โหราจารย์ทั้ง 3” เพื่อติดตาม “แสงดาวแห่งเบธเลเฮม” ที่จะนำพวกท่านไปพบกับ “แสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์” บนเส้นทาง 4 สัปดาห์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บอร์ด 20 คุณค่าพระวรสาร “คำสอนของพระเยซูเจ้า”

หาก “ข่าวดี” นำมาซึ่งความสุข และความจริง เช่นนั้น “คุณค่าแห่งความดี” ก็คือ ส่วนหนึ่งของคุณค่าพระวรสาร ที่ผู้ได้ฟัง ได้อ่านจะสามารถนำไปปฏิบัติ และให้เกิดคุณความดีโดยรวม และความดีนี้จะนำพาไปสู่ชีวิตนิรันดร…