ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา

คำว่า “พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา” มีสัญลักษณ์ภาษามือ เป็น 3 คำดังนี้ :
1. พระเจ้า 2. พระทัย 3. เมตตา ท่าทางที่แสดงออก เพียงแค่ 3 ท่าเท่านั้น แต่บงบอกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับเราแต่ละคนได้มากมาย ที่นำมาซึ่งความยินดีภายในจิตใจของเรา …

Better Health Better Life – EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

Better Health Better Life | EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ถือเป็นหนึ่งในทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (soft skill) ที่สำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…. โดย ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

คลิปการสอน | แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยฝนจ๋า เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หน่วยฝนจ๋า เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดย คุณครูสุทธิดา แป้นแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิปการสอน | การจัดประสบการณ์โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION

โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION
เรื่อง สัตว์น้ำ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF)
ระดับปฐมวัย
โดยคุณครูจงกล แก้วมณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน • ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Better Health Better Life – EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน

Better Health Better Life | EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก (Assertiveness) เป็นหนึ่งในทักษะทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน อันสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลที่มีการจัดการแสดงออกให้สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้ร่วมงาน….

Better Health Better Life – EP.29 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

Better Health Better Life EP.29 10 วิธี เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้องค์กร /วิชาชีพ ประสบความสำเร็จหากบุคลากรในองค์กร มีการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ … โดย จุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก วัยทารกตามทฤษฎีของเพียเจต์ ที่กล่าวถึง 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย 2.พัฒนาการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 3.พัฒนาการทางอารมณ์
4.พัฒนาการทางสังคม 5.การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก … โดย ประภาพร แซ่เตียว

Better Health Better Life – EP.27 การเล่น : เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อย

การเล่น: เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อยอายุ 1- 3 ปี และเด็กอายุ 4- 6 ปี ของเล่น / กิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่/ผู้เลี้ยงดูในการเล่นกับลูกน้อย การกำหนดเวลาที่เหมาะสม เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กรอคอย …. โดย จุุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.26 เลี้ยงลูกอย่างไรให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย

สถิติการเจริญเติบโต และสถิติพัฒนาการเด็กไทย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดย สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ PODCAST ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ด้านสุขภาพ จาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ