Better Health Better Life – EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน

Better Health Better Life | EP.30 พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงาน
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก (Assertiveness) เป็นหนึ่งในทักษะทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน อันสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลที่มีการจัดการแสดงออกให้สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้ร่วมงาน….

Better Health Better Life – EP.29 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

Better Health Better Life EP.29 10 วิธี เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ 10 วิธีในการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้องค์กร /วิชาชีพ ประสบความสำเร็จหากบุคลากรในองค์กร มีการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ … โดย จุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก

Better Health Better Life – EP.28 พัฒนาการวัยทารก วัยทารกตามทฤษฎีของเพียเจต์ ที่กล่าวถึง 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย 2.พัฒนาการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 3.พัฒนาการทางอารมณ์
4.พัฒนาการทางสังคม 5.การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก … โดย ประภาพร แซ่เตียว

Better Health Better Life – EP.27 การเล่น : เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อย

การเล่น: เวลาพิเศษสำหรับลูกน้อยอายุ 1- 3 ปี และเด็กอายุ 4- 6 ปี ของเล่น / กิจกรรมที่เหมาะกับเด็ก คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่/ผู้เลี้ยงดูในการเล่นกับลูกน้อย การกำหนดเวลาที่เหมาะสม เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กรอคอย …. โดย จุุรีย์ นฤมิตเลิศ

Better Health Better Life – EP.26 เลี้ยงลูกอย่างไรให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย

สถิติการเจริญเติบโต และสถิติพัฒนาการเด็กไทย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดย สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ PODCAST ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ด้านสุขภาพ จาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ

Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ… อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหา สำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญ…

คลิปการสอน | เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
รหัส ส 22101 วิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับสังคมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

โดยคุณครูปณิดา พ่วงจินดา
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์…สุดยอดชีวิตคริสตชน by KamsonBKK.com

ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า สู่พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ บนทางแห่งกางเขนของพระองค์… สู่การกลับคืนพระชนมชีพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ จัดทำโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รวบรวมเรื่องราว “ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” โดยเริ่มจาก…

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 / 2565

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม1/2565 เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน ประสาน สธ.ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียน นักศึกษา …

แผนและมาตรการ Endemic การบริหารจัดการสถานการณ์ โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรค
ประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ที่จะทำให้สร้างความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและกลับมาดำเนินชีวิตตามเดิมและอยู่ร่วมกับโควิดได้ (Living with
COVID) ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)