ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบิดา

คำว่า “พระบิดา” เราจะเห็นภาพของผู้ชาย “บิดา” หรือ “พ่อ” คือผู้ชายที่ดีที่สุดของครอบครัวของเรา ในบ้านของเราที่อยู่ในโลกใบนี้…แต่สำหรับ “พระบิดา” คือ ผู้ชาย | ที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด | อยู่บนสวรรค์

คลิปการสอน | เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุด – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณครูปริญญา ประณิธาน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คลิปการสอน – เรื่อง Adjective – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Adjective

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คลิปการสอน – เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูพัชรินทร์ ชาญณรงค์ และ คุณครูนางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน – เรื่อง Phrasal Verbs – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ Grammar in use : Phrasal Verbs ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ32102

โดย คุณครูวงศ์วสันต์ เชียดรัมย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – ภาษาจีนแสนสนุก เรื่องสีในชีวิตประจำวัน – ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สีในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาจีน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
โดย คุณครูเบญจวรรณ  บุญชัง
โรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิปการสอน – สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้าจากจุดประจุทรงกลมและแผ่นโลหะ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สนามไฟฟ้า (Electric Field)
วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดย คุณครูชัยวุฒิ  สุขวัจนี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย…คุณครูเจนจิรา ว่องไว
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี