YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | ถ้าเราไม่ทำ…แล้วใครจะทำ

Global Citizenship | Youth’ Space
พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต

กิจกรรมส่งต่อความรักอย่างเป็นรูปธรรม (Love in action) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (Be all to all)

โดย
นายตนภัทร นิ่มเล็ก
นางสาวประสิตา ประทุมวัลย์
นางสาวปาลิตา จันทแสงสว่าง
นายกฤตภาส คุ้มทวีวุฒิ
นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คลิปการสอน | การเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education – นักประดิษฐ์พิชิตฝัน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education

ชื่อกิจกรรม | นักประดิษฐ์พิชิตฝัน
ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูวราภรณ์ ชื่นชอบ, คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร, คุณครูนภสร ราชนา และ คุณครูฐิติมา อัญชัน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระจิต

คำว่า “พระจิตเจ้า” สำหรับภาษามือ จะมีท่าทางที่แสดงถึง “ร่างกาย” ที่ “ตายแล้ว” และ “จิตวิญญาณ” ออกจากร่าง แต่เมื่อเป็นพระจิตเจ้า จะเพิ่มท่าทางที่แสดงให้เห็น “ความสะอาดบริสุทธิ์” และพระองค์คือพระเจ้า ตำแหน่งมือจึงยกขึ้นสูง …. สำหรับคนปกตินั้น อาจมีคำมากมายที่จะกล่าวถึง “พระจิต” แต่สำหรับผู้ที่หูไม่ได้ยิน ท่าทาง ตำแหน่งมือ จะสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ที่จะกล่าวถึง “องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ ลาฟอร่า GoGo อาเซียน

แบ่งปันความรู้จาก หนังสือ “ลาฟอร่า GoGo อาเซียน” …. คลิปที่จะนำทุกท่านให้รู้จัก “อาเซียน” มากยิ่งขึ้นทั้งในหลักการ และเหตุผลของการรวมกลุ่มอาเซียน …..โดย เด็กหญิงรัถญา เจริญทองตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | สิ่งแวดล้อมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โดย คุณครูผกามาศ สุขเกษม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย |
ระดับการศึกษาปฐมวัย | โดย คุณครูศิรประภา มะเปี่ยม | โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

YOUTH’ SPACE | PERSONAL GROWTH

การพัฒนาตนเองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง … และเติบโตจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากนวนิยายเรื่อง “ศูนย์รับฝากความเสียใจ” เขียนโดย ซื่ออี นักเขียนชาวไต้หวัน

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบุตร

คำว่า “พระบุตร” มาจากคำว่า “บุตรชาย” หรือ “ลูกชาย” โดยมีท่ามือของคำว่า “ผู้ชาย” + “ลูก” และเมื่อเป็น “พระบุตร” ตำแหน่งสายตา และตำแหน่งมือ จึงต้องมองขึ้นไปเบื้องบน นั่นคือความหมายของคำว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง