คลิปการสอน | โลกสวยด้วยมือเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โลกสวยด้วยมือเรา

โดย คุณครูวิไรรักษ์ ทองลัง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คลิปการสอน | แรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22101
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย คุณครูอารมณ์ บุญเผย
โรงเรียนมารดานฤมล ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สื่อวีดีทัศน์ | นำเสนอนวัตกรรม Gamification

Gamification : เทคนิควิธีการสร้างเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

วิชาภาษาองักฤษ
Gamification : Technique method to create Online educational game for English subject
โดย… คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | แยกถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

รายละเอียดในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแยกขยะตามประเภท ในถังขยะแต่ละสี ที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อใส่ขยะในแต่ละประเภทนั้น …
ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้น หาก “แยกขยะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต เพื่อผู้อื่น เพื่อส่งต่อความรัก ความรู้ และความดี …

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | ถ้าเราไม่ทำ…แล้วใครจะทำ

Global Citizenship | Youth’ Space
พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต

กิจกรรมส่งต่อความรักอย่างเป็นรูปธรรม (Love in action) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (Be all to all)

โดย
นายตนภัทร นิ่มเล็ก
นางสาวประสิตา ประทุมวัลย์
นางสาวปาลิตา จันทแสงสว่าง
นายกฤตภาส คุ้มทวีวุฒิ
นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คลิปการสอน | การเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education – นักประดิษฐ์พิชิตฝัน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education

ชื่อกิจกรรม | นักประดิษฐ์พิชิตฝัน
ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูวราภรณ์ ชื่นชอบ, คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร, คุณครูนภสร ราชนา และ คุณครูฐิติมา อัญชัน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระจิต

คำว่า “พระจิตเจ้า” สำหรับภาษามือ จะมีท่าทางที่แสดงถึง “ร่างกาย” ที่ “ตายแล้ว” และ “จิตวิญญาณ” ออกจากร่าง แต่เมื่อเป็นพระจิตเจ้า จะเพิ่มท่าทางที่แสดงให้เห็น “ความสะอาดบริสุทธิ์” และพระองค์คือพระเจ้า ตำแหน่งมือจึงยกขึ้นสูง …. สำหรับคนปกตินั้น อาจมีคำมากมายที่จะกล่าวถึง “พระจิต” แต่สำหรับผู้ที่หูไม่ได้ยิน ท่าทาง ตำแหน่งมือ จะสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ที่จะกล่าวถึง “องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ ลาฟอร่า GoGo อาเซียน

แบ่งปันความรู้จาก หนังสือ “ลาฟอร่า GoGo อาเซียน” …. คลิปที่จะนำทุกท่านให้รู้จัก “อาเซียน” มากยิ่งขึ้นทั้งในหลักการ และเหตุผลของการรวมกลุ่มอาเซียน …..โดย เด็กหญิงรัถญา เจริญทองตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ