คลิปการสอน – โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล

โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล
โดย คุณครูนันท์มนัส แขกรัมย์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | องค์ประกอบของภาษามือ

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

คลิปการสอน – นวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย

นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย คุณครูธมน สกุลมารีย์รักษ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ

“ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ” ในความหมายของประโยคนี้ ในความรู้สึก เราจะเห็นภาพใดบ้างในประโยคนี้ ภาพก็คือมีพระเจ้าอยู่ และมนุษย์ได้ขอให้พระองค์ได้พระเมตตา ขอพระกรุณาต่อพวกเขา ต่อตัวเรา และในตัวของต่อผู้อื่นด้วย….ไปติดตามท่ามือในประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ…

นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน

จากพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ชื่อ  Consecrated persons And their mission in school | นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน  เพื่อร่วมเดินไปด้วยกัน ในพันธกิจที่มิใช่ของคณะใด คณะหนึ่ง หรือเพียงแต่นักบวชเท่านั้น แต่ยังเป็นของพวกเราทุกคน ในฐานะบุคลากรคาทอลิก ผู้ซึ่งมีจิตตารมณ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของแต่ละคน และทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน “โรงเรียน” ด้วยเช่นกัน

คลิปการสอน – เรื่องงานและพลังงาน – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องงานและพลังงาน
 วิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว 22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย…. คุณครูบุญชัย พลเกิ้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิป – ประวัตินักบุญเปาโล

เรื่องราวของท่านนักบุญเปาโล มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ อยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก โดยนักบุญลูกา เรื่องของท่านเริ่มถูกบันทึกตั้งการรู้เห็นถึงการตายเป็นมรณสักขีของนักบุญสเทเฟน …. ขอเชิญติดตามเรื่องราวการกลับใจ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล เพื่อให้แบบอย่างในการประกาศข่าวดี การมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเป็นแบบอย่างแก่เรา…คริสตชนผู้ติดตาม “พระเยซูเจ้า”

เกม – เรื่องราวของนักบุญเปาโล

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจในวันที่ 25 มกราคมนี้ พวกเรามาลองทบทวน ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปาโลกันเถอะว่า พวกเรารู้จักท่านมากเพียงใด จากประวัติของท่านที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ … หนังสือกิจการอัครสาวก

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ – 25 มกราคม

เรามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลองพระหรรษทานที่โปรดประทานแก่ท่านนักบุญเปาโลให้กลับใจ จากผู้ที่เบียดเบียนศาสนาให้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้า ขอท่านนักบุญเปาโล โปรดช่วยให้เราก้าวหน้าในการใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น