E-Book คู่มือ Global Compact on Education-Vademecum

ข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาคืออะไร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2019 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสนอ “คำเชิญให้เสวนาว่าเราควรกำหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และ ความจำป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษของทุกคน….

ตัวอย่างการแบ่งปันการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30205 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 4 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวอรนงค์ สัญญาลักษ์….

การ​เนรมิต​สร้าง​โลก

เด็กคนหนึ่งถามพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า “ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงทำอะไร??” พระองค์ทรงบอกว่านี่เป็นคำถามที่ยากมาก แต่ทรงตอบเด็กคนนั้นไปว่า… “ก่อนที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ทรงมี ทรงเป็น และทรงรัก โลกจึงถือกำเนิดขึ้น…”

เกมคุณธรรม+ความรู้ | เทศกาลฮาโลวีน

เทศกาลฮาโลวีน เทศกาลที่มีมากกว่าคำว่า “ผี” แต่มีดีที่ “คุณธรรม” ในการให้ และแบ่งปัน รวมถึงความกตัญญูต่อบรรดาญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว…ยังเตือนให้เราทุกคนดำรงตนอยู่ใน “ความไม่ประมาท” ของชีวิต