นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน

จากพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ชื่อ  Consecrated persons And their mission in school | นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน  เพื่อร่วมเดินไปด้วยกัน ในพันธกิจที่มิใช่ของคณะใด คณะหนึ่ง หรือเพียงแต่นักบวชเท่านั้น แต่ยังเป็นของพวกเราทุกคน ในฐานะบุคลากรคาทอลิก ผู้ซึ่งมีจิตตารมณ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของแต่ละคน และทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน “โรงเรียน” ด้วยเช่นกัน

คลิปการสอน – เรื่องงานและพลังงาน – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องงานและพลังงาน
 วิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว 22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย…. คุณครูบุญชัย พลเกิ้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิป – ประวัตินักบุญเปาโล

เรื่องราวของท่านนักบุญเปาโล มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ อยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก โดยนักบุญลูกา เรื่องของท่านเริ่มถูกบันทึกตั้งการรู้เห็นถึงการตายเป็นมรณสักขีของนักบุญสเทเฟน …. ขอเชิญติดตามเรื่องราวการกลับใจ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล เพื่อให้แบบอย่างในการประกาศข่าวดี การมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเป็นแบบอย่างแก่เรา…คริสตชนผู้ติดตาม “พระเยซูเจ้า”

เกม – เรื่องราวของนักบุญเปาโล

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจในวันที่ 25 มกราคมนี้ พวกเรามาลองทบทวน ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปาโลกันเถอะว่า พวกเรารู้จักท่านมากเพียงใด จากประวัติของท่านที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ … หนังสือกิจการอัครสาวก

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ – 25 มกราคม

เรามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลองพระหรรษทานที่โปรดประทานแก่ท่านนักบุญเปาโลให้กลับใจ จากผู้ที่เบียดเบียนศาสนาให้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้า ขอท่านนักบุญเปาโล โปรดช่วยให้เราก้าวหน้าในการใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

คลิปการสอน – กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4

กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4
ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
 วิชา คณิตศาสตร์ (ค16101) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย….คุณครูชุติพร วงศ์ใหญ่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คลิปการสอน – การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจําหน่าย

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณครูบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์

สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูปัทมา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อนาคตของการเรียนรู้ – FUTURE OF LEARNING

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand ….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเยซู

คนที่หูไม่ได้ยิน เวลาที่จะมอบชื่อให้กับใครสักคน เขาจะสังเกตลักษณะหรือจุดเด่นบนใบหน้า หรือตามร่างกายของคู่สนทนานั้น แล้วก็ให้ชื่อภาษามือกับคนคนนั้น พวกเขาจึงให้ชื่อภาษามือแด่พระเยซูเจ้า…..