คลิปการสอน – กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4

กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ 50 แบ่ง 4
ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
 วิชา คณิตศาสตร์ (ค16101) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย….คุณครูชุติพร วงศ์ใหญ่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คลิปการสอน – การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจําหน่าย

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณครูบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์

สอนให้สนุกด้วยเกมสร้างสรรค์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูปัทมา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อนาคตของการเรียนรู้ – FUTURE OF LEARNING

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand ….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเยซู

คนที่หูไม่ได้ยิน เวลาที่จะมอบชื่อให้กับใครสักคน เขาจะสังเกตลักษณะหรือจุดเด่นบนใบหน้า หรือตามร่างกายของคู่สนทนานั้น แล้วก็ให้ชื่อภาษามือกับคนคนนั้น พวกเขาจึงให้ชื่อภาษามือแด่พระเยซูเจ้า…..

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เรื่อง หนูน้อยนักคิด สร้างสรรค์ผลงาน
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

โดย คุณครูอารีย์ ลึแฮ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | CODA

เริ่มต้นบทเรียนแรก กับคำว่า CODA ซึ่งเป็นตัวย่อ มาจากวลีที่ว่า “child of deaf adult(s),” …. ซึ่งคำนี้ เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวของคนหูหนวก ที่ลูกสาวเป็นผู้ที่ได้ยินปกติ ….

ภาษามือ กับอีกหนึ่งภาษาที่ทำให้ “หัวใจไม่ไร้เสียง”

การสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือการได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารออกไป สำหรับผู้ที่ได้ยินก็คงจะมีภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกที่สามารถฟังและเข้าใจ หากคุณรู้จักภาษานั้น แต่สำหรับผู้ที่ไม่อาจได้ยิน พวกเขามีการสื่อสารอย่างไร….

คลิปการสอน – การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนที่ 1 กิจกรรมผักไร้สาร
เล่นแบบร่วมมือ / ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที

โดย คุณครูณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล สมุทรปราการ