คลิปการสอน | รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
3. เพื่อส่งเสริมคุณค่าพระวรสาร

โดยคุณครูพรกมล เงินเขียว
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สาทร กรุงเทพฯ

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

คำว่า “การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า” สำหรับท่ามือ ประกอบด้วย 2 ท่าทาง
– พระเยซูเจ้า
– การกลับคืนพระชนมชีพ
สุขสันต์วันสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแด่ทุกท่านครับ

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูภคิน อธิคุณธนิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สื่อบทเรียนออนไลน์ | วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ครูสงลงชนิดคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชื่อคุณครูผู้สอน : ครูสงกรานต์ มหากาฬ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

YOUTH’ SPACE | แบ่งปันความรู้จากหนังสือ “มีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย”

พื้นที่สำหรับเยาวชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว Personal Growth จากการอ่านหนังสือ “มีมีความสุขทุกวันได้ไหมเนี่ย” โดย นายอิทธิกร วสุภิรักษ์ คณะกายภาพบำบัด – วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คลิปการสอน | โลกสวยด้วยมือเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โลกสวยด้วยมือเรา

โดย คุณครูวิไรรักษ์ ทองลัง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

คลิปการสอน | แรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ – เครื่องเล่นในฝัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22101
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย คุณครูอารมณ์ บุญเผย
โรงเรียนมารดานฤมล ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สื่อวีดีทัศน์ | นำเสนอนวัตกรรม Gamification

Gamification : เทคนิควิธีการสร้างเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

วิชาภาษาองักฤษ
Gamification : Technique method to create Online educational game for English subject
โดย… คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | แยกถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

รายละเอียดในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแยกขยะตามประเภท ในถังขยะแต่ละสี ที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อใส่ขยะในแต่ละประเภทนั้น …
ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้น หาก “แยกขยะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต เพื่อผู้อื่น เพื่อส่งต่อความรัก ความรู้ และความดี …